Przyjmowanie na rok szkolny 2016/2017 kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum

1. Do klasy pierwszej gimnazjum uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. 2. Wzór zgłoszenia określa dyrektor szkoły. 2. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, pod warunkiem że gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 2. 2. Wzór wniosku określa dyrektor szkoły. 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe: 1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego bądź obojga rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 6) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 3a. Kryteria Prezydenta Miasta Jaworzna określone uchwałą z nia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała nr XV/210/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 20e ust. 3 i 4, wzwiązku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna wraz z ich wartością w punktach oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

L.p.KryteriumWartość kryterium w punktachDokument potwierdzający spełnienie kryterium
1.W tym samym obiekcie oświatowym obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.10oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
2.Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.10oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
3.Kandydat uczęszcza do szkoły podstawowej w tym samym obiekcie oświatowym.8oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
4.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki lub miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły.4oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Więckowski

7. Do wniosku o przyjęcie do gimnazjum dołącza się właściwe, spośród niżej wymienionych,  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w ust. 3: 1)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 2)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem, 3)    dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.), 4)    oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 5 i 7, 5)    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 6)    zaświadczenie ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 8. Terminy postępowania rekrutacyjnego ustala Śląski Kurator Oświaty.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum:

l.p.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum ogólnodostępnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym .
Od 6 maja
do 10 czerwca 2016 r.
Od 6 maja
do 10 czerwca 2016 r.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem sportowym oraz gimnazjum dwujęzycznego lub gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem dwujęzycznym języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danym gimnazjum lub danym oddziale.Od 6 maja
do 10 czerwca 2016 r.
Od 6 maja
do 10 czerwca 2016 r.
3.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy .Do 31 maja 2016 r.Do 29 lipca 2016 r.
4.Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym w gimnazjum ogólnodostępnym
z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy.
Do 31 maja 2016 r.Do 29 lipca 2016 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki ww. prób sprawności fizycznej.Do 6 czerwca 2016 r.Do 1 sierpnia 2016 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.Do 6 czerwca 2016 r.Do 1 sierpnia 2016 r.
7.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.Od 24 czerwca
do 28 czerwca 2016 r.
-----------------
8.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

art. 20t ust 7 ustawy - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
Do 30 czerwca 2016 r.Do 2 sierpnia 2016 r.
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.15 lipca 201618 sierpnia 2016 r.

art. 20zc ust 6-9 ustawy –
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie
5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
10Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjumOd 5 lipca
do 20 lipca 2016 r.
Od 18 sierpnia
do 22 sierpnia 2016 r.
11.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych22 lipca 2016 r.Do 31 sierpnia 2016 r.

9.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2014 r. poz. 7).

1. Wnioski – wraz z dokumentacją – o przyjęcie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego poza obwodem składa:

od 06. 05. – 10. 06. 2016 r.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku [pdf – 200kB] Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata [pdf – 236kB] Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców [pdf – 236kB] Oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców [pdf – 236kB] Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata [pdf – 237kB] Oświadczenie o wielodzietności [pdf – 229kB] Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą [pdf – 231kB] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata [pdf – 233kB] Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w gimnazjum do którego ubiega się kandydat [pdf – 285kB]

2. Zgłoszenie o przyjecie do gimnazjum rodzic kandydata zamieszkałego w obwodzie składa bezterminowo.

 Wzór zgłoszenia [pdf – 269kB]

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy naukę w dwóch klasach: 

1) ogólnej z elementami pedagogiki i wolontariatu, w ramach której przewidujemy:

  • realizację projektu edukacyjnego „Mój cichy przyjaciel” dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 6
  •  udział w akcjach charytatywnych: WOŚP, Caritas, Ratownik Górniczy, Góra Grosza,
  • Kontynuację udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Wolontariat? Gram w to”,
  • udział w zajęciach z edukacji globalnej,
  • prowadzenie wybranych zajęć lekcyjnych przez uczniów oraz zajęć dla przedszkolaków.

2) ogólnej z elementami różnorodnych dyscyplin sportowych, w ramach której uczniowie będą realizowali:

  • zajęcia boccia,
  • zajęcia na strzelnicy miejskiej,
  • zajęcia na kręgielni,
  • dodatkowe zajęcia sportowe z wybranych dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, itp.)

Niemiecki jest OKej

Archiwum